جمعه, 10 تیر 1401

انتصاب رئیس اتحادیه در جمعیت سلامت پارسیان

طی نامه واصله از جمعیت سلامت پارسیان جناب آقای نورانی رئیس اتحادیه به عنوان عضو هیئت امنای جمعیت سلامت پارسیان منصوب گردیده اند. نامه ارسال شده جهت مطالع به پیوست می باشد