پنج شنبه, 29 شهریور 1397

طرح بیمه درمان انفرادی واحدهای کم تعداد


طرح بیمه درمان انفرادی واحدهای کم تعداد

شرکت سهامی بیمه آسماری در راستای انعقاد تفاهم نامه شماره 11990 مورخ 1396/5/1 با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به ارائه طرح بیمه درمان انفرادی واحدهای کم تعداد اقدام نموده است.