یکشنبه, 27 مرداد 1398

نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران

نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران 
شنبه 11 اسفند 
ساعت 8 تا 18
محل برگزاری هتل لاله