شنبه, 27 آبان 1396

اعضاي هيأت مديره

رديف نام و نام خانوادگي سمت
۱ آقاي مهندس سيد رضا نوراني رئيس
۲ آقاي صدرالدين نياوراني نايب رئيس اول
۳ آقاي مختار مهديزاده نايب رئيس دوم
۴ آقاي دکتر منصور منصوری منشي
۵ آقاي دکتر آزاد عمرانی صباغی خزانه دار
۶ آقاي کیومرث کرمانشاهی عضو هيأت مديره
۷ آقاي محسن احمد مخبری عضو هيأت مديره
۸ آقاي محمد موسوی نیا عضو علی البدل

9

آقای عبدالرضا غفاری مرندی عضو علی البدل
10 آقای شکرالله عجم بازرس
11 خانم مهندس نوشين بنداريان
دبير