دوشنبه, 27 خرداد 1398

اعضای هیأت مدیره


رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

۱

آقاي مهندس سيد رضا نوراني

رئيس

۲

آقاي صدرالدين نياوراني

نايب رئيس اول

۳

آقاي مختار مهديزاده

نايب رئيس دوم

۴

آقاي دکتر منصور منصوری

منشي

۵

آقاي دکتر آزاد عمرانی صباغی

خزانه دار

۶

آقاي کیومرث کرمانشاهی

عضو هيأت مديره

۷

آقاي محسن احمد مخبری

عضو هيأت مديره

۸

آقاي محمد موسوی نیا

عضو علی البدل

9

آقای عبدالرضا غفاری مرندی

عضو علی البدل

10

آقای شکرالله عجم

بازرس

11

خانم مهندس نوشین بنداریان 

دبير