آمادگی وزارت جهاد برای بررسی علت برگشت محصولات صادراتی کشاورزی با ارائه مستندات

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، در صورتی که محصولات صادراتی کشاورزی از گمرکات بازارهای هدف صادراتی به علت باقیمانده سموم کشاورزی به کشور عودت داده شده است، مشخصات و مستندات کامل آن محصولات اعلام شود، تا پیگیری‌ لازم توسط دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

آمادگی وزارت جهاد برای بررسی علت برگشت محصولات صادراتی کشاورزی با ارائه مستندات

به گزارش خبرگزاری فارس، پیرو انتشار خبری در خبرگزاری فارس مبنی بر اعلام برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران درخصوص، «برگشت بسیاری از محصولات کشاورزی از گمرک  بازارهای هدف صادراتی به علت آلودگی به سموم کشاورزی» در مورخ 1400.6.7، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به ارائه توضیحاتی پرداخت. 

در متن جوابیه  این خبر آمده است: 

 مطابق ماده 5 قـانون عهـدنامه بین المللی حفظ نباتات مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و استانداردهای بین المللی شماره 7 و 12 موازین بهـداشت گیاهی ذیل این قانون و ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 ،وظیفه سازمـان حفظ نباتات در قبال محصولات گیاهی صادراتی، صـرفا بررسی آنها از نظر عدم آلودگی به عوامل خسارت زای گیاهی علی الخصوص آفات و بیماری های گیاهی مـد نظر کشورهای مقصـد و صـدور گواهی بهـداشت گیاهی بر مبنای شـرایط قرنطینه ای آن کشورها می باشدو بررسـی مواردی نظیر باقیمانده سـموم، میزان آفلاتوکسین، باقیمانده آفتکش ها و سایر ترکیبات شـیمیایی، تعیین ماهیت، کیفیت، درجه بندی، بسـته بندی، ترکیبـات ژنتیکی یـا مقـاومت در برابر بیمـاری هـا، سـطوح رادیو اکتیویته و تـابش هسـته ای محموله هـای گیاهی صادراتی، حدود وظایف و اختیارات این سازمان نمی باشد.

مطابق ماده 28 آیین نـامه اجرایی قـانون حفظ نباتات ،ماده 34 قانون برنامه پنجم توسـعه و بنـد ت ماده 7 قانون احکـام دائمی برنـامه هـای توسـعه کشـور، وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی موظـف است محصولات کشاورزی را بررسـی نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیر مجاز از سـموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید .

در خصوص محصولات کشاورزی صادراتی، وظیفه سازمان حفظ نباتات بررسـی عدم آلودگی محصولات به آفات و بیماریهای گیاهی است و نظارت بر عـدم آلودگی محصولات به سـموم، کود و فلزات سنگین بر عهده سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

علی ای حـال این سازمان آمادگی دارد تا در صورت ارسال مسـتندات و اطلاعات مربوط به محصولات برگشتی( نام محصـول، اسـتان محـل تولیـد، تاریـخ صـدور، تاریـخ برگشت، نوع و میزان آلودگی به سـموم)، مراتب را از طریق دسـتگاههای مسـئول پیگیری نماید و ضمن ردیابی بسترهای تولید، هماهنگی لازم جهت اقدامات مقتضـی را به عمل آورد.