۹۵ درصد محصولات کشاورزی امانی صادر می شود

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: ۹۵ درصد محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس امانی صادر می شود.

 

آقای رضا نورانی گفت: تمامی صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز به سامانه نیما هستند، اما وقتی زیرساخت ورود ارز به کشور فراهم‌نیست، این قانون نمی تواند به درستی اعمال شود.

به گفته او،  زیرساخت ورود ارز به کشور برای صادرات محصولات کشاورزی و فساد پذیر باید فراهم شود که متاسفانه به سبب تحریم بانک ها باید راهکارهایی ایجاد شود که ارز صادرکننده در مقصد صادراتی بدست کسی داده شود .

نورانی ادامه داد: با توجه به نابه سامانی بانک های بین المللی، ۹۵ درصد صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس امانی صادر می شود و آنچه که می ماند، برای صادرکننده توسط صرافی های محلی واریز می شود.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت:در سال ۱۴۰۲ قرار بود که در سال ۱۴۰۲ صادرکنندگان میوه و تره بار به خصوص محصولات فساد پذیر از ورود ارز به سامانه نیما معاف شوند، اما در شورای نگهبان به تصویب نرسید که این امر منجر به رکود صادرات شده است.

او گفت: با توجه به شرایط بارندگی و بهبود منابع آبی باید با ایجاد زیرساخت ها به فکر منابع ملی باشیم.