یکصد و نود و هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

 

یکصد و نود و هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در تاریخ 91/11/01 در محل اتحادیه تشکیل گردید.

در این جلسه پس از بررسی موانع واردات کوکوپیت نامه ای دز خصوص این مشکلات به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال گردید.

.همچنین کلیه نامه های مربوط به نمایشگاه ها بررسی گردید و نامه ای نیز در خصوص مدت زمان تمدید کارت های بازرگانی اعضای اتحادیه به اتاق تهران ارسال گردید