صادرات سیب به کشور عمان

 

با عنایت به اینکه در سال جاری بیش از 3400000 هزار تن سیب در کشور تولید گردیده و این میزان حدود 500 هزار تن بیش از نیاز مصرف داخل کشور می باشد.و با توجه به مذاکرات بعمل آمده با وزارت کشاورزی عمان در خصوص امکان صادرات سیب درختی کشورمان ، با هماهنگی رایزن بازرگانی ایران در کشور عمان از ظرفیت موجود برای صادرات سیب استفاده گردد.