واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت شهریار

 

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه هیات محترم واگذاری به زودی نسبت به واگذاری 28/63 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهریار اقدام نماید.لازم به ذکر است اطلاعات مالی مربوطه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.ipo.ir ، قسمت امور شرکت ها قابل دسترسی می باشد.