انجمن پایانه داران بنادر ایران

 


برابر مصوبات جدید در بندر رجایی پرداخت حق انبار داری صاحبان کالاهای کانتینری در هنگام ترخیص به نحوه ذیل ، می باید پرداخت گردد .

-     65 درصد هزینه انبار داری محاسبه شده به حساب پایانه کانتینری که کانتینر از آن تحویل گردیده است واریز گردد.

-     25 درصد (الباقی) هزینه انبارداری محاسبه شده به حساب سازمان بنادر و دریانوردی می باید واریز گردد.