نوزدهمین نمایشگاه تجاری بین المللی داکا

 

 

 


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی داکا

 

DITF2014 از تاریخ 1 تا 31 ژانویه 2014 در شهر داکای بنگ

 

لادش برگزار می گردد.

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر : 5-88722801