رایزنی در خصوص لغو بندهای 2 و 3 ماده یک مصوبه مورخ 16/8/91 / لغو اخذ فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات ابلاغی توسط گمرک ایران

 

بر اساس تصمیم متخذه طی جلسه مورخ 16/8/91 وزرای اقتصادی ستاد تدابیر ویژه که بر اساس آن مقرر شده است از صادرکنندگان به میزان ارزش صادراتی تعهد ارزی اخذ گردد و در این راستا فرم نحوه مصرف ارز توسط گمرک ایران ابلاغ شده است که اعتبار اجرای آن تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شده است. از طرفی مطابق بندهای 2 و 3 مصوبات جلسه یاد شده، چنانچه صادرکنندگان ارز حاصله را به یکی از 4 روش مندرج در فرم نحوه مصرف ارز برگشت ننمایند مشمول مالیات می شوند، در همین راستا رایزنی هایی به منظور لغو بندهای فوق صورت پذیرفته است.