طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی

 

طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده بر روی پرتال اتاق ایران به آدرس زیر قرار گرفته است.

www.iccima.ir