طرح صدور چک

 
با توجه به اهمیت طرح صدور چک کمیسیونی مشترک جهت رسیدگی به این طرح متشکل از اعضای منتخب کمیسیون های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است.

آدرس پورتال اتاق ایران به منظور ارائه نظرات : www.iccima.ir