رفع مشکلات تجار ایران / چین

 

با توجه به تسهیلات ایجاد شده اخیر جهت رفع پاره ای از مشکلات بانکی برای تجار ایرانی که با چین فعالیت تجاری دارند، واحدها و تشکل هایی که در ارتباط با نقل و انتقالات مالی مربوط به خرید در قالب گشایش اعتبار اسنادی و حواله ارزی از طریق سیستم بانکی ایران به کشور چین مشکل دارند جهت مشاوره در اینگونه موارد از طریق اتاق ایران و چین اقدام نمایند.