سمینار قراردادهای بازرگانی بین المللی

 کمیسیون امور حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) در نظر دارد سمیناری را تحت عنوان قراردادهای بازرگانی بین المللی برگزار نماید.

زمان : شنبه 16 آذر ماه 1392 ساعت 8:30 الی 12:30

محل برگزاری : خیابان طالقانی شماره 175 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ارتباط با دبیرخانه : 88306127