انتصاب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به عنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران در بانک مرکزی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که جناب آقای سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به عنوان نماینده تام الاختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت شرکت در جلسات کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان در بانک مرکزی منتصب شده اند.

لذا کلیه صادرکنندگانی که دارای مشکلات ارزی با بانک مرکزی می باشند می توانند با دبیرخانه این اتحادیه به شماره 88810523 تماس حاصل نمایند.