کاهش قیمت صادراتی میوه و تره‌بار در راستای رقابت با محصولات خارجی

رئيس اتحاديه ملی محصولات کشاورزی گفت: کاهش قيمت صادراتی ميوه و ترهبار در راستای رقابت با محصولات مشابه خارجی است. سيد رضا نورانی رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: کميسيون بازرگانی اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ارزش صادراتی 116 قلم کالای ميوه و تره و بار و سبزی و صيفی را بررسی کرده است. وی افزود: بر این اساس ارزشهای صادراتی این کالاها در سال 94 با توجه به کاهش قيمتها در بازارهای جهانی و در بازار داخلی حکایت از کاهش 20 تا 50 درصدی نسبت به سال 91 دارد. رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی بيان داشت: کاهش قيمتهای جهانی در اثر رکود اقتصادی کاهش قيمت نفت در جهان و افزایش توليد بوده است. وی تصریح کرد: براین اساس قيمت برخی اقلام مانند سيب، کيوی و سبزیجات در بازار جهانی در سال 2015 و 2016 سير نزولی داشته و بر این اساس ما هم قيمت محصولات صادراتی را برای رقابت با محصولات خارجی کاهش دادهایم. نورانی گفت: بر این اساس قيمت هر تن کيوی در سال 91 در بسته بندی شانه ای 920 دلار بوده که امسال قيمت آن را به 550 دلار کاهش داده ایم. رئيس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: همچنين قيمت هر تن سيب درختی که در سال 91 بالاتر از 600 دلار بود، امسال به نزدیک 400 دلار رسيده است. نورانی گفت: همچنين قيمت هر تن ليمو شيرین را در سال91, 520 دلار عنوان کرد و قيمت آن را در سال جاری برای صادرات 300 دلار عنوان کرد. وی بيان داشت: بقيه اقلام هم تقریبا به همين نسبت کاهش قيمت داشته است و قيمتهایی که کنفدراسيون صادرات ارائه داده برای رقابت با قيمتهای جهانی مطابق با قيمتهای جهانی بوده است.