انتصاب رئیس اتحادیه در جمعیت سلامت پارسیان

طی نامه واصله از جمعیت سلامت پارسیان جناب آقای نورانی رئیس اتحادیه به عنوان عضو هیئت امنای جمعیت سلامت پارسیان منصوب گردیده اند. نامه ارسال شده جهت مطالع به پیوست می باشد