هفته دوستی ایران و استرالیا

برگزارکنندگان هفته دوستی ایران و استرالیا با حضور در جلسه مورخ 95/11/17 هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران برنامه ها و شرایط برگزاری این رویداد را برای هیات مدیره شرح داده و خواستار شرکت اتحادیه و اعضای آن در این رویداد بودند. اعضای هیات مدیره این اتحادیه ضمن استقبال از این رویداد به اطلاع اعضای محترم اتحادیه می رساند در صورت تمایل به شرکت در این جشنواره مطالب و اطلاعات پوست را مطالعه فرمایید.