طرح بیمه درمان انفرادی واحدهای کم تعداد


طرح بیمه درمان انفرادی واحدهای کم تعداد

شرکت سهامی بیمه آسماری در راستای انعقاد تفاهم نامه شماره 11990 مورخ 1396/5/1 با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به ارائه طرح بیمه درمان انفرادی واحدهای کم تعداد اقدام نموده است.