برگزاری دوره های آموزشی بهمن و اسفندماه سال جاری

قابل توجه کلیه بنگاه ها و تشکلهای صادراتی
 کارگاه، سمینار و دوره های آموزشی در حوزه تجارت خارجی ویژه بنگاهها و تشکلهای تخصصی صادراتی در بهمن و اسفند ماه سال جاری در محل سازمان توسعه تجارت برگزار میگردد. به منظور ثبت نام از طریق نشانی اینترنتی training.tpo.ir اقدام فرمایید.