تقویم نمایشگاهی سال 2018 نمایشگاه بین المللی قازان روسیه

لیست نمایشگاهها و زمان برگزاری آنها در سال 2018 نمایشگاه بین المللی قازان فدراسیون روسیه ارسالی از وزارت امورخارجه ایران