فراخوان نمایشگاه بین المللی قطر با اعمال یارانه پیش از نمایشگاهی، 19 الی 22 فروردین 1397

نمایشگاه بین المللی صنعت و تولید دوحه قطر 2018، در تاریخ 8-11 آوریل (19 الی 22 فروردین 97) برگزار می شود.