تقدیر از انجمن ارگانیک ایران

در روز ملی تشکل ها که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و در حدود 200 تشکل همراه بود طی مراسمی از انجمن ارگانیک ایران به عنوان انجمن برتر قدردانی به عمل آمد.
تبیین نقش و جایگاه تشکل ها در تحقق اهداف توسعه کشور، برسی ظرفیت های قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ترویج و تاکید بر ضرورت اجرای مواد 3 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فرهنگ سازی فعالیت تشکلی و شیوه های مطلوب اداره تشکل ها از جمله محورهای این همایش بود.