واردات پرتقال به کشور عراق

عطف به نامه واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت به استحضار می رساند بر اساس اعلام وزارت کشاورزی عراق از تاریخ 13/5/2019 ورود پرتقال از کلیه مرزها به عراق آزاد می باشد.
این تصمیم با توجه به کمبود پرتقال و وجود تقاضا در بازار و با هدف پیشگیری از افزایش قیمت اتخاذ شده است.