نمایشگاه کشاورزی، مواد خوراکی، خطوط تولید و بسته بندی اربیل