ضوابط فنی صادرات سیب

الف) ویژگیهای سیب صادراتی(ممتاز، درجه 1 ودرجه2 )
     - گوشت میوه سالم باشد.
    - میوه بایستی فاقد لک ، لکه سیاه، ضربه دیدگی، پلاسیدگی، زنگار و ترک خوردگی در محل دم  گاه(ترمیم شده به صورت جزئی و کلی) باشد.
    - داخل میوه باید فاقد آثار پوکی، کم آبی(چروکیدگی)، لکه های قهوه ای و آردی شدن باشد.
    - عیوب جزئی سطحی که بر وضعیت ظاهری، کیفیت محصول، کیفیت نگه داری و بسته بندی میوه تأثیر نداشته باشد مجاز می باشد.
    - حداکثر مجاز میوه های دارای فساد یا نقص داخلی و بیرونی 3 درصد می باشد.
ب) بسته بندی
   
 - بسته ها باید دارای منافذی برای تهویه مناسب باشند.


   
 - نوع بسته بندی( وزن، اندازه، مواد بسته بندی) بر اساس تقاضای مشتری می باشد.
ج) نشانه گذاری

    -نام رقم و عبارت محصول ایران روی بسته ها درج شود.
    -نام و نشان تولید کننده یا صادرکننده روی بسته ها درج شود.
    -در صورت وجود برند محصول، روی بسته ها درج شود.