راهکارهای جهش تولید در بخش کشاورزی

در سال جهش تولید یکی از راهکارها تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره کالاهای مزیت دار بخش کشاورزی است.

– کاهش تعرفه های کالاهای وارداتی موردنیاز
– خطوط تولید راهکار بعدی است بمنظور کاهش هزینه های تمام شده کالاهای ساخته شده  این بخش ازجمله حوزه صنعت غذاست..
– استفاده از احکام ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی بمنظور تحقق راهکارهای جهش تولید از دیگر اقدامات است..
– ایجاد شرکتهای مدیریت  توسعه صادرات اقدام مهمی در زمینه کاهش هزینه های توسعه صادرات بمنظور کاهش قیمت تمام شده در بازارهای هدف صادراتی در سال جهش تولید است..


مهم: درمورد حذف و کاهش مجوز دستگاهها  لازم است ؛ بمنظور تسهیل فضای کسب وکار و تحقق شعار سال به موارد ذیل عنایت شود:

تولید و خصوصا” تولید کشور با تکنولوژی بالا به واردات وابسته است و جهش تولید زمینه صادرات ، خصوصا” صادرات غیر نفتی را فراهم می نماید. لذا لازم است ، امسال به موضوع تجارت فرامرزی یا Doing business و سه عامل اصلی یعنی کاهش زمان ، کاستن از تعداد اسناد و هزینه تجارت خارجی بیش از گذشته توجه شود و این موضوع بعنوان پروژه ملی در دستور کار بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد تا ضمن مشارکت جمعی دستگاههای ذینفع ، با تقسیم کار ملی وظیفه هر بخش مشخص و در مناسبتهای پیش رو مثل روز صنعت و روز ملی صادرات ، نسبت به معرفی و قدردانی از دستگاههای پیشگام و همراه پروژه و همچنین تذکر به دستگاههای عقب مانده از وظایف خود ، اقدام گردد.قطعا” بهبود رتبه تجارت فرامرزی که سالانه توسط بانک جهانی صورت می پذیرد ، ضمن ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین الملل ، باعث جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد شد..

در خاتمه مشکل اصلی زنجیره سیب در سال جهش تولید و قبل از رسیدن به فصل برداشت سیب مسئله تامین مالی و تامین نقدینگی است که بایستی تمهید جدی اندیشیده شود تا مثل سال قبل فرصت از دست نرود..

کیومرث فتح اله کرمانشاهی