اطلاعیه در خصوص نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه