اعضای هیأت مدیره

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

۱

آقاي مهندس سيد رضا نوراني

رئيس

۲

آقاي مهندس صدرالدين نياوراني

نايب رئيس اول

۳

آقاي دکتر منصور منصوری

نايب رئيس دوم

۴

خانم مهندس فرشته بنی عامریان

منشي

۵

آقاي دکتر آزاد عمرانی صباغی

خزانه دار

۶

آقاي دکتر کیومرث کرمانشاهی

عضو هيأت مديره

۷

آقاي مهندس سید یدالله حسینی

عضو هيأت مديره

8

آقاي مهندس جعفر نیکزاد

عضو علی البدل

9

آقای مهندس محمد سلطان محمدی

عضو علی البدل

10

آقای شکرالله عجم

بازرس     اصلی


11

آقای دکتر کوروش علامی

بازرس علی البدل

12

خانم مهندس نوشین بنداریان

دبیر