اهداف شكل گيري

• حلقه واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرحها، ایده ها و ... .

• اخذ نظر اعضا- پردازش و تحلیل نظرات و تصمیم سازی برای دولت و مسئولین.

• برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام، اتحاد و یکپارچگی فی ما بین اعضا.

• اتخاذ جهت گیری های کاری و تخصصی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محقق سازی اهداف.

• شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها.

• ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاهها و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بین ایشان.

• کمک به بهبود قوانین و مقررات و ... .

• ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی به روز راجع به کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی و قواعد تجاری و امثالهم به بنگاهها و صادر کنندگان.

• حضور قوی و موثر در مراجع تصمیم گیری دولتی و ... .