اهم وظايف و مأموريت ها

۱- فراهم آوردن تسهيلات و انجام خدمات بازار يابي براي كالاهاي حوزه عمل اتحاديه مانند تبليغات،اعزام هئيت هاي به خارج از كشور ،دعوت از خريداران و كاربرد ساير روشهاي بازار يابي .

۲- همكاري با مراكز تحقيقاتي و ايجاد مراكز تحقيقاتي براي تهيه اطلاعات و آمار در امر تعيين واريته هاي صادراتي ،برداشت و نگهداري 

۳- ارائه خدمات مشورتي و آموزش اعضاء در زمينه هاي مختلف با همكاري موسسات عالي و دانشگاهي براي به دست آوردن و تحقيقاتي داخلي و خارجي و انتشار نتايج حاصله.

۴- تلاش براي به دست آوردن امكانات بيشتري براي گسترش و بهبود كمي و كيفي محصولات صادراتي.

۵- همكاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در زمينه تعيين استاندارد براي كالاهاي ذيربط يا توجه به استانداردهاي بين المللي و كشورهاي مختلف و تطبيق استانداردهاي ايران با آنها.

۶- آموزش اعضاء در جهت رعايت استانداردهاي مورد لزوم در ارتقاي سطح استاندارها در زمينه نگهداري محصولات در سردخانه ها و حمل ونقل و بسته بندي صادراتي كالاهي تحت پوشش اتحاديه 

۷- تماس مستمر و همكاري ارائه پيشنهاد به وزارت خانه هاي محترم كشاورزي، بازرگاني،صنايع و معادن، دارائي، راه و ترابري، بهداشت و موسسات ديگري در جهت توسعه صادرات يا بهبود كيفيت كالاهاي حوزه اتحاديه قانوناً وظايفي به عهده دارند .

۸-دفاع از حقوق اعضاي اتحاديه در مراجع قانوني داخلي و خارجي و حل وفصل دعاوي از طريق حكميت و داوري.

۹- برگزاري و شركت در سمينارها و كنفرانس ها ، سمپزيوم ها ، نمايشگاها و مجامع داخلي و خارجي.

۱۰- انتشار نشريات در زمينه هاي مربوط براي آشنايي اعضاء ،توليد كنندگان و مصرف كنندگان 

۱۱- كوشش در ايجاد صندوق بيمه صادرات با مشاركت سازمان ها و شركت هاي بيمه داخلي و خارجي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

۱۲- جلوگيري از هر نوع رقابت غير منطقي و نا سالم و حفظ و ارتقاي كيفيت كالهاي تحت پوشش.

۱۳- انتشار گزارش ها ، ولتن هاي خبري يا نشريات ادواري به منظور بالا بردن سطح آگاهي و معلومات صادر كنندگان و سازمان هاي ذيربط

۱۴- انجام هر اقدام ديگري كه در اتحاديه در جهت توسعه و بهبود كمي و كيفي صادرات محصولات و فرآورده هاي ذيربط و خدمات جنبي آن لازم تشخيص داده شود

۱۵-دفاع از حقوق اعضاء در مقابل ارگان هاي كشور كه به نحوي به اعضاء جهت صادرات خدمات ارائه ي دهند و تشويق و تقاضا از مقامات كشوري ذيربط براي همكاري در كاهش هزينه هاي صادراتي و تشويق براي كمك به صادرات محصولات كشاورزي به منظور پيشبرد صادرات غير نفتي.