تعريف اتحادیه

اتحاديه يا تشكل صادراتي ، نهادي است متشكل از اعضاي مختلف كه در يك حوزه تخصصي خاص فعاليت مي كنند ، داراي شخصيت حقوقي و مستقل بوده و به صورت صنفي و غير انتفاعي به نفع اعضاي خود فعاليت مي كند.