اساسنامه اتحاديه

منتشر نشده

 

بسمه تعالی

اساسنامه
اتحادیه ملي محصولات كشاورزي ايران
IRAN NATIONAL UNION OF AGRO PRODUCTS

فصل اول: موضوع، محل و شخصیت حقوقی
ماده1- اتحادیه ملي محصولات كشاورزي ايران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در این اساسنامه اختصاراً به ترتیب اتحادیه و اتاق نامیده میشوند به منظور حصول به هدفهاي اتحادیه تشکیل می‌شود.
ماده 2- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی است و وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میباشد.
ماده 3- محل اصلی اتحادیه در تهران است و می تواند در هر منطقه که متقضی بداند اعم از داخل یا خارج از کشور شعبه ، دفتر ویا نمایندگی ایجاد نماید. (ترتیب تأسیس یا گشایش شعب و دفاتر نمایندگی را آئین‌نامه اتحادیه مشخص خواهد نمود.)
فصل دوم: اهداف
ماده 4- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در توليد ، صادرات و واردات میوه و تره بار ، سبزی و صیفی ، گل و نهال ايران و رشد ، توسعه و بهبود توليد ، صادرات و واردات این اقلام و فرآورده های آنها.
ماده 5- حفظ و حمایت از منافع اعضا اتحادیه و ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی و تحکیم اصول همکاری فنی ما بین آن‌ها.
ماده 6- همکاری و هماهنگی با اتاق، وزارتخانه ها، موسسات، نهادها و سایر سازمانهای ذیربط همسو با سیاست های اقتصادی دولت در جهت توسعه و بهبود توليد ، صادرات و واردات موضوع این اساسنامه.
فصل سوم: وظایف اتحادیه
ماده 7- تعیین خط مشی و برنامه‌های اقلام مندرج در ماده یک در جهت آماده نمودن، بسته بندي، امور حمل و نقل بر اساس نیاز بازارهای صادراتی و داخلی برای اعضا.
ماده 8- فراهم نمودن تسهیلات و انجام خدمات بازاریابی برای کالاهای حوزه عمل اتحادیه مانند تبلیغات، اعزام هیات‌هايی به خارج از کشور، دعوت از خریداران و کاربرد سایر روشهای بازاریابی.
ماده 9- ایجاد مراکز تحقیقاتی برای انجام بررسی علمی و تهیه اطلاعات و آمار در امر تعیین واریته های صادراتی، برداشت و نگاهداری، بسته بندی، حمل و نقل، روش های بازاریابی و غیره با همکاری مؤسسات عالی و دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و انتشار نتایج حاصله از تحقیقات و ارائه آنها به سازمانهای ذیربط و ارائه خدمات مشورتی و آموزش اعضاء و تخصیص بورس‌های تحقیقاتی.
ماده 10- توزیع عادلانه امکانات و کالاهای سهمیه‌بندی شده اعم از داخلی یا خارجی مجوزهای صدور و غیره بر اساس نیاز و توان اعضاء و همچنین تلاش برای بدست آوردن امکانات بیشتر برای گسترش و بهبود کمی و کیفی فعاليت اعضاي اتحادیه.
ماده 11- همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه تعیین استاندارد برای کالاهای ذیربط با توجه به استانداردهای بین المللی و کشورهای مختلف و تطبیق استانداردهای ایران با آنها و آموزش اعضا در این رابطه و ارتقاي سطح استانداردها و بسته بندی صادراتی کالاهای تحت پوشش اتحادیه.
ماده 12- تماس مستمر و همکاری و ارائه پیشنهادات به وزارت جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادي و دارائی، وزارت راه و ترابری، وزارت بهداشت و ساير ادارات و سازمان‌هاي وابسته که در جهت توسعه صادرات یا بهبود کیفیت کالاهای حوزه عمل اتحادیه به موجب قانون وظایفی بعهده دارند.
ماده 13- دفاع از حقوق اعضاي اتحادیه در مراجع قانونی داخلی و خارجی و حل و فصل دعاوی از طریق حکمیت و داوری.
ماده 14- برگزاری و شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها، نمایشگاه‌ها و مجامع داخلی و خارجی و انتشار نشریات در زمینه‌های مزبور برای آشنا نمودن تولید کنندگان ، بازرگانان ، مصرف کنندگان و صنایع جانبی به اهمیت توليد و صادرات محصولات و فرآورده های ذیربط.
ماده 15- کوشش به منظور اخذ اعتبارات و تسهیلات مناسب از بانکها و یا منابع مالی دیگر برای اعضاء در چهارچوب مقررات و قوانین جاری کشور.
ماده 16- کوشش در ایجاد صندوق بیمه صادرات با مشارکت سازمانهاي بیمه داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.
ماده 17- نظارت مستمر بر فعالیت های اعضاي اتحاديه به منظور جلوگیری از هر نوع رقابت غیر منطقی و ناسالم و حفظ و ارتقاي کیفیت کالاهای تحت پوشش و سعی در ایجاد همکاری و هماهنگی بین فعالان غیرعضو و اعضاي اتحادیه.
ماده 18- انتشار گزارشها، بولتن های خبری یا نشریات ادواری بمنظور بالا بردن سطح آگاهی و معلومات اعضاي اتحادیه و سازمانهای ذیربط.
ماده 19- انجام هر اقدام دیگری که «اتحادیه» در جهت توسعه و بهبود کمی و کیفی توليد وصادرات محصولات و فرآورده های ذیربط و خدمات جنبی آن لازم تشخیص دهد.
ماده 20- تدوین آئین نامه‌های اجرائی برای هر یک از وظایف فوق به نحوی که مغایر با اهداف و متجاوز از محدوده مواد مصوب این اساسنامه و همچنین مغایر با قوانین و مقررات جاری مملکت نباشد.

فصل چهارم: شرایط عضویت و منابع درآمد
ماده 21- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی میتوانند با قبول ضوابط و شرایط اتحادیه و اتاق به عضویت آن پذیرفته شوند.
ضوابط عضویت و تمدید آن در اتحادیه عبارتند از:
1- تابعیت ایرانی
2- دارا بودن کارت بازرگانی و کارت معتبر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
3- افراد حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن کارت بازرگانی به توليد به توليد محصولات كشاورزي اشتغال دارند با ارائه اسناد مثبته به عنوان عضو اصلی اتحاديه پذیرفته خواهند شد.
4- پذیرش اساسنامه و پیروی از خط مشی اتحادیه و رعایت تصمیمات و مصوبات آن.
5- اشتغال به امرتوليد ، صادرات و واردات اقلام ماده 1.
تبصره: اتحادیه میتواند خارج از ضوابط فوق الذکر دارای اعضاي افتخاری و غیر اصلی داشته باشد.
ماده 22- آئین نامه های مالی، اجرائی، پذیرش اعضاء، نحوه خروج، تعلیق و اخراج از اتحادیه ورودیه، حق عضویت سالانه توسط هیات مدیره تدوین و پس از تصویب در مجمع عمومی به اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 23- منابع درآمد اتحادیه عبارتند از:
1- ورودیه.
2- حق عضویت سالانه.
3- اخذ کارمزد در قبال ارائه خدمات.
4- هر منبع مقتضی دیگر بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی اتحادیه.
فصل پنجم تشکیلات اتحادیه و وظایف آنها
ماده 24- اتحادیه از ارکان زیر تشکیل می شود:
- مجامع عمومی
- هیئت مدیره
- بازرسان
- دبیرخانه و کمیته های تخصص
مجامع عمومی
ماده 25- مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده 26- وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر میباشد:
الف- اصلاح یا تغییر اساسنامه.
ب- انحلال اتحادیه یا تغییر امور آن.
ج- تبدیل یا تغییر وضع حقوقی اتحادیه یا تغییر فعالیت آن.
د- هر اقدام دیگری که طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
ماده 27- مجمع عمومی فوق العاده با شرکت بیش از يك دوم اعضاي اتحادیه رسمیت خواهد یافت. چنانچه در اولین جلسه این نصاب حاصل نشد، مجمع دیگری برای بار دوم دعوت خواهد شد. این مجمع با حضور يك چهارم اعضا رسمیت خواهد یافت. مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه مجمع اول قید شده باشد و فاصله بین دو دعوت از یک‌ماه بیشتر نباشد.
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 28- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
الف- بررسی و تصویب خط مشی سالانه و برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره.
ب- بررسی و تصویب آئین نامه هايی که طبق اساسنامه نیاز به تصویب مجمع دارد.
ج- بررسی و تصویب تراز سالانه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره.
د- انتخاب هيأت مديره و بازرسان.
ه- مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور جز آنچه طبق این اساسنامه ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 29- مجمع عمومی عادی با شرکت بیش از يك سوم اعضاي اتحادیه رسمیت خواهد یافت. چنانچه در اولین جلسه این نصاب حاصل نشد مجمع دیگری برای بار دوم دعوت خواهد شد. این مجمع با حضور اعضاي حاضر به هر تعداد رسمیت خواهد یافت، مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه مجمع عمومی عادی با اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک) اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 30- در مجامع عمومی اعضاي اصلی دارای یک رأی خواهند بود.
تبصره 1- اعضای اصلی که نتوانند در مجامع حضور یابند، میتوانند به شخص دیگری برای حضور در مجامع و دادن رأی، وکالت کتبی بدهند. این وکالتنامه باید از طرف یکی از اعضاي هیئت مدیره و یا اتاق و یا محاضر رسمی گواهی شده باشد.
تبصره 2- هیچ عضوی نمیتواند وکالت بیش از دو نفر دیگر را داشته باشد.
تبصره 3- اعضايیکه مدت اعتبار کارت عضویت اتحادیه آنها بیش از یکسال از تاریخ انقضاي آن گذشته باشد حق رأی در مجامع اتحادیه را ندارند.
ماده 31- مجمع عمومی عادی باید در سه ماهه اول هر سال تشکیل شود. چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرسان اتحادیه مکلفند راسا اقدام نمایند. در صورت عدم دعوت از طرف بازرسان ظرف 15 روز از مهلت قانونی، مجمع به دعوت يك پنجم اعضاي اتحادیه تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 32- دعوت مجمع عمومی فوق العاده در هنگام ضرورت به شکل ماده فوق الذکر میباشد.
ماده 33- نحوه دعوت، طرز تشکیل، مقررات مربوط به انتخاب هیات رئیسه و ناظرها، تنظیم صورتجلسه و انتشار مصوبات مجامع فوق العاده، عادی و عادی بطور فوق العاده طبق آئین نامه ای خواهد بود که در چهار چوب قوانین و مقررات جاری کشور، توسط هیات مدیره تدوین و به تائید اتاق خواهد رسید.
فصل ششم: هیات مدیره
ماده 34- اتحادیه به وسیله هیات مدیره ای مرکب از 7 نفر اصلی و 3 نفر عضو علی البدل که از طرف مجمع عمومی از بین اعضاي اتحادیه انتخاب میشوند اداره خواهند شد.
تبصره 1: هر يك از شعب اتحاديه ملي در شهرستان‌ها مي‌بايد خارج از انتخابات هيأت مديره مجامع عمومي يك نماينده منتخب و تام الاختيار را از ميان اعضاي هيأت مديره شعبه شهرستان مربوطه به عنوان عضو انتصابي هيأت مديره اتحاديه ملي معرفي نمايند.
ماده 35- هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شده، وظایف مقرر در این اساسنامه را انجام میدهند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیات مدیره برای دروه های بعد بلامانع است.
تبصره 1- انتخاب هیات مدیره اتحادیه در اتاق با نظارت و طبق آئین نامه انتخاباتی که بوسیله اتاق تهیه می گردد انجام خواهد گرفت.
تبصره 2- هر یک از اعضاء هیات مدیره که استعفا داده یا فوت نماید از اعضای علی البدل به ترتیب دارا بودن رأی بیشتر دعوت و مراتب به اتاق اعلام میشود.
ماده 36- هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، دو نفر را بعنوان نایب رئیس ، یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب خواهند نمود. اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت وی با یکی از نواب رئیس خواهد بود.
جلسات با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء عده حاضر قابل اجرا خواهد بود. در صورت تساوی آرا رأی طرفی که رئیس جلسه جزو آن دسته است نافذ خواهد بود.
ماده 37- هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازمه و تامه برای اداره امور اتحادیه جز آنچه بر اساس این اساسنامه در صلاحیت مجامع عمومی و بازرسان است میباشد.
هیئت مدیره مسئول حسن اجرای مفاد این اساسنامه است.
ماده 38- جلسات هیات مدیره باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد.
ماده 39- چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره نتواند در جلسات شرکت کند موظف است حداقل یک هفته قبل مراتب را به رئیس هیات مدیره اطلاع داده تا یکی از اعضاء علی البدل را به جای وی در جلسه شرکت دهد و چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه غیبت داشته باشد با تصویب هیات مدیره مستعفی شناخته خواهد شد.
ماده 40- هیات مدیره دارای دفتری بنام دفتر تصمیمات خواهد بود که کلیه مصوبات خود را در آن ثبت و بع امضاي اعضاي حاضر اعم از موافق یا مخالف میرساند.
ماده 41- کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار، قراردادهائی که بار مالی دارد و هر نوع تعهد مالی دیگر با امضاي رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار به اتفاق با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از نواب رئیس و در غیاب خزانه‌دار يكي از اعضاي هيأت مديره با تأييد خزانه‌دار دارای حق امضا می‌باشند.
ماده 42- هیات مدیره می تواند در هر یک از بانکهای ایرانی و خارجی به نام اتحادیه افتتاح حساب نماید و کسانی که طبق این اساسنامه حق امضا دارند به بانکها و سایر مراجع مالی معرفی نماید.
ماه 43- آئین نامه مقررات مالی اتحادیه توسط هیات مدیره تدوین می گردد.
ماده 44- شرح وظایف اعضاي هیئت مدیره، رئیس، نواب رئیس، منشی و خزانه دار و نیز نظامنامه داخلی هیات مدیره بصورت آئین نامه جداگانه توسط هیات مدیره تدوین میگردد.
بازرسان
ماده 45 : مجمع عمومي دو نفر را به عنوان بازرس يك نفر اصلي و يك نفر علي‌البدل  از ميان اعضاي اتحاديه و يا غير از اعضاي اتحاديه براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد.
ماده 46 : وظايف و اختيارات بازرسان بر اساس قوانين جاري كشور خواهد بود.
دبیرخانه و کمیته های تخصصی
ماده 47- هیات مدیره از میان اعضاي اتحادیه یا از خارج یک نفر را بعنوان دبیرکل اتحادیه انتخاب می نماید. هیئت مدیره میتواند قسمتی از وظایف خود را با حفظ نظارت کامل به دبیرکل تفويض نماید. دبير کل مجری تصمیمات هیئت مدیره ، اداره کننده اتحادیه و بطور موظف در استخدام اتحادیه خواهد بود.
تبصره: در صورتیکه دبیرکل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شده نمی‌تواند دارای سمت دیگری در هیات مدیره باشد.
ماده 48- اتحادیه دارای یک دبیرخانه خواهد بود که زیر نظر دبیرکل اتحادیه اداره میشود.
ماده 49- آئین نامه اجرائی تشکیلات دبیرخانه مقررات استخدامی و انظباتی ، سایر امور مربوط به حسن اداره اتحادیه توسط دبیرکل تدوین و پس از تصویب هیئت مدیره بمورد اجرا گذارده میشود.
ماده 50- هیات مدیره میتواند برای بررسی هر یک از مسائل مربوط به تولید، خدمات و تجارت کالاهای حوزه عمل خود کميته هائی مرکب از افراد معتبر و با تجربه عضو اتحاديه یا  خارج از آن تشکیل دهد. تصمیمات متخذه در هر یک از کمیته های مزبور با تصویب هیات مدیره در چهارچوب مقررات این اساسنامه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 51- آئین نامه مربوطه به تشکیل هر کمیته حسب مورد توسط هیات مدیره تدوین و تصویب خواهد شد.
ماده 52- سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده 53- این اساسنامه در 52 ماده و 8 تبصره تنظيم شده است.